Encora maakt als Centrum voor Volwassenenonderwijs deel uit van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. De leslocaties van Encora liggen in Antwerpen en Berchem.

Je kan bij Encora dagonderwijs of avondonderwijs volgen. Zo kan je je studies makkelijker combineren met een job en een gezin.  

 • Je vindt het lessenrooster en/of de lesmomenten bij elke opleiding op deze website. 
 • Een opleiding in het volwassenenonderwijs telt één of meer modules. 
  • Een module duurt een aantal dagen, weken of maanden. 
  • Je start een module meestal in september of januari. Maar sommige modules kan je op elk ogenblik van het schooljaar starten.  
  • Je moet soms één module afwerken voor je kan beginnen aan de volgende. 
  • Je kan sommige modules alleen op zaterdag volgen.

Je kan als werkzoekende voor sommige opleidingen een vermindering van het inschrijvingsgeld aanvragen. Kijk op Financiële voordelen voor wie bijleert | VDAB of vraag meer info bij je inschrijving. 
 

Je kan als kmo, beoefenaar van een vrij beroep, zelfstandige of zelfstandige in bijberoep een terugbetaling vragen via de kmo-portefeuille. Kijk op Kmo-portefeuille | VLAIO

Je kan vrijgesteld worden van tewerkstelling door de VDAB als je werkloos bent en voldoende uren opleiding volgt.  

 • Bespreek met de VDAB-consulent of je hiervoor in aanmerking komt en welke regels je moet volgen.  
 • Vraag het formulier aan bij de uitbetalingsinstelling.  
 • Laat je formulier invullen door het secretariaat. 
 • Het werkloosheidsbureau beslist over de vrijstelling op basis van je leeftijd, studieverleden, duur van de werkloosheid, aard van de studies en kansen op de arbeidsmarkt. 

Ben je 18 tot 25 jaar? Dan hebben je ouders recht op kinderbijslag onder bepaalde voorwaarden: 

 • Je volgt minstens 17 lestijden per week. (Dit kan zowel in een dag- als een avondcursus.) 
 • De opleidingsverstrekker is erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Encora is erkend. 

Stop je met de opleiding? Dan moet je zelf je kinderbijslagfonds verwittigen. Doe je dat niet, dan moet je het kwartaal waarvoor je onterecht uitbetaald werd volledig terugbetalen. Kijk op de website van Famifed

Werk je in de privésector en wil je een opleiding volgen? Je kan op verschillende manieren steun vragen aan de Vlaamse overheid. Kijk voor de voorwaarden op Vlaamse opleidingsincentives

Je ontvangt het intern centrum- en evaluatiereglement tijdens je inschrijving. De lesgever overloopt tijdens de eerste les het reglement. Kijk voor de laatste versie op Centrumreglement Encora


Regelmatige aanwezigheid tijdens de lessen is een basisvoorwaarde om in aanmerking te komen voor een attest, een deelcertificaat, een certificaat of een getuigschrift. Te veel afwezigheden kunnen ertoe leiden dat je als cursist het studiebewijs niet behaalt.


Verwittig eerst en vooral je leerkracht als je afwezig bent. Daarna kan je je afwezigheid wettigen door je afwezigheidsbriefje af te geven aan het onthaal in Berchem of op het secretariaat in de andere vestigingen. Je kan het ook mailen naar encora@so.antwerpen.be.


Om een (deel)certificaat of diploma te ontvangen moet je slagen voor de module(s). Je lesgever zal je informeren over de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Herexamens zijn door de wetgever NIET voorzien. In een aantal opleidingen wordt geen examen afgenomen. Het eindresultaat binnen deze opleidingen wordt enkel bepaald door permanente evaluatie.


Alle door Encora uitgereikte studiebewijzen zijn erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, m.a.w. het zijn officiële, wettelijk erkende attesten, deelcertificaten, certificaten, getuigschriften of diploma's.


De lesgevers in de diverse opleidingen zijn degelijk opgeleide leerkrachten met de vereiste bekwaamheidsbewijzen. Zij nemen geregeld deel aan nascholingen, demonstraties, cursussen en beurzen. Ze volgen de nieuwste ontwikkelingen in hun beroepssector.


Voor ieder semester wordt een planning opgemaakt van de in te richten opleidingen. Als voor een opleiding onvoldoende belangstelling is, behoudt de directie zich het recht voor deze opleiding te annuleren. De al ingeschreven cursisten worden op de hoogte gebracht; de inschrijvingskosten en materiaalkosten worden in dit geval terugbetaald.


Opdat de cursisten voldoende praktijkvaardigheden zouden verwerven, worden “modellen/klanten” in de salons toegelaten.

Reservatie is noodzakelijk, ofwel in het salon zelf ofwel telefonisch (enkel tijdens de voorziene lesmomenten). Klik hier voor een overzicht van onze salondiensten.


In het kader van de wetgeving over roken in openbare gebouwen mag er nergens in onze gebouwen gerookt worden. Ook aan de verschillende ingangen van het gebouw geldt dit rookverbod. Voor aanvang van de lessen en tijdens de pauzes kan enkel buiten op de daarvoor voorziene plaatsten gerookt worden.


Het wettelijk inschrijvingsgeld is afhankelijk van het te volgen aantal lestijden. In bepaalde gevallen kun je als cursist volledig of gedeeltelijk vrijgesteld worden van het wettelijke inschrijvingsgeld. De inschrijvingskosten staan vermeld bij de opleiding.

Je vindt hier meer informatie. 


Voor bepaalde eenheden en modules is een vooropleiding vereist. Die vooropleiding kun je in ons centrum of elders gevolgd hebben. In dit laatste geval kan de directie daarvoor vrijstelling verlenen. 

Meer info vind je hier. 


Wie kan inschrijven voor onze opleidingen?

Meer info vind je hier